Om Wenaasgruppen > Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og pålegger virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger, redegjøre for vurderinger og informere om selskapets arbeid knyttet til dette. Lovens har som formål å bidra til og økt fokus på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Deler av Wenaasgruppens virksomheter er omfattet av lovens virkeområde jf lovens    § 2 og § 3.

 

 

 

Wenaasgruppen skal ha en høy etisk standard og forventer også at våre leverandører og samarbeidsparter etterlever de lover og regler som til enhver tid er gjeldende. Grunnleggende menneskerettigheter skal håndheves og ansatte skal ha anstendige arbeidsforhold.

Wenaasgruppens virksomhetsområder omfatter hovedsakelig investeringer i hotelleiendommer og finansforvaltning. I tillegg eier og driver konsernet Oppdal skisenter.

Hovedkontoret til Wenaasgruppen ligger i Måndalen hvor administrasjon er lokalisert. Leverandører til selskapene som omfattes av loven blir kartlagt uavhengig om de er leverandør til morselskap eller til datterselskap.

To av de norske hotellene er leid ut til eksterne hotelloperatører. Forvaltningen av eiendommene og finansforvaltningen gjøres fra Wenaasgruppens hovedkontor. Datterselskapet Oslo Plaza Hotel AS driver hotellet på managementkontrakt med Radisson Hotel Group. Ca 90% av alle innkjøp gjøres gjennom Gress-Gruppen - se vedlagte link. De resterende leverandørene blir vurdert på samme måte som Wenaasgruppen sentralt.

https://www.gressgruppen.com/aktsomhetsvurderinger

Daglig leder er overordnet ansvarlig for oppfølging av åpenhetsloven. Økonomisjef i samarbeid med controller vil sikre at det blir gjennomført aktsomhetsvurderinger i de ulike deler av virksomhetens forretningsområder. Henvendelser vedr åpenhetsloven kan rettes til firmapost@wenaasgruppen.no

Wenaasgruppen har startet prosessen med å kartlegge våre leverandører og samarbeidspartnere. Våre forretningsforbindelser vil bli klassifisert som leverandør eller forretningspartner. Våre forretningspartnere er vurdert overordnet å ikke utgjøre en risiko i henhold til de vurderinger som skal foretas etter åpenhetsloven. For våre leverandører gjøres det en vurdering av risiko nedover i leverandørkjeden. Kartlegging og risikovurdering av leverandørene vil bli foretatt gjennom en klassifisering hvor hver leverandør gis en poengscore fra 1-10, hvorav ti utgjør en høy risiko.  De overordnede risikovurderingene som er gjennomført har tatt utgangspunkt i følgende kriterier:

Bransje

Tjenesteproduksjon

Geografi

Type og størrelse på leverandør

Leverandører vil bli fulgt opp med ulike tiltak avhengig av hvilken risikokategori de befinner seg innenfor. Leverandører med årlig omsetning under kr 100.000 blir ikke vurdert ut fra vesentlighet.

Wenaasgruppen vil ved bruk av nye leverandører og forretningspartnere gjøre en aktsomhetsvurdering før kontraktssignering ihht kriterier overfor. Leverandører og forretningspartnere som får en høy risikoscore skal før kontraktsinngåelse signere en erklæring der de bekrefter at de de sikrer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold for sine ansatte og etterlever åpenhetslovens krav. Dette vil bidra til en bedre kontroll på nye leverandører og forretningspartnere samt øke deres bevissthet rundt menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Wenaasgruppen vil i tillegg årlig gå gjennom listene med leverandører og forretningspartnere for å kvalitetssikre oppfølgingen. Ut fra status på kartleggingen gjør man vurdering på hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes. Resultat av kartleggingen blir publisert på hjemmesiden til Wenaasgruppen innen 30.6 hvert år.

Wenaasgruppen har så langt i sitt arbeid med åpenhetsloven for året 2022/2023 ikke avdekket faktiske brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold for våre ansatte eller hos våre leverandører og forretningspartnere. Konsernets forretningsforbindelser er i all hovedsak norske leverandører innenfor godt organiserte bransjer og lokale mindre bedrifter. Konsernet har ingen større pågående utbygginger- eller renoveringer på gang. Det er på bakgrunn av dette ikke iverksatt noen ytterligere tiltak med hensyn til åpenhetsloven i 2023.